Dziękujemy za opinię.
Produkt został dodany do listy życzeń.
Produkt został usunięty z listy życzeń.
Lista życzeń jest pełna. Usuń produkty, aby dodać więcej.
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Można porównywać produkty tylko z tej samej kategorii.
Dodano element do porównania. Kontynuuj!
Usunięto element z listy porównawczej.
Lista porównawcza jest pełna!
Na liście znajduje się tylko 1 produkt. Dodaj więcej produktów, aby móc je porównać.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

za rok podatkowy 2021 w Beko Spółka Akcyjna

 

Warszawa, dnia 7.12.2022 r.

 

I. Podstawa prawna

Obowiązek do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy wynika z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., zwana dalej: „ustawą o CIT”). Zgodnie z nim, podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

 

II. Definicje i skróty

 

-        Informacja – informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021;

-        Beko, Spółka – Beko Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej nr 366, (02-819 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000078147, NIP: 5252073573, REGON: 013222874;

-        Strategia podatkowa – strategia podatkowa realizowana przez Spółkę;

-        Procedura – oznacza procedury, polityki, instrukcje, w tym także niespisane,  faktycznie stosowane w Spółce w związku z realizacją strategii podatkowej.

 

III. Cel Informacji

 

Niniejsza Informacja stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego, o którym mowa w art. 27c ustawy o CIT.

 

IV. Opis Spółki

 

Spółka Beko z siedzibą w Warszawie należy do Ardutch B.V. z siedzibą w Amsterdamie, która jest kontrolowana przez Koc Holding A.Ş., spółki zajmującej 467. pozycję na liście 500 największych przedsiębiorstw na świecie wg rankingu Fortune Global 500 (2021). Koc Holdings posiada ponad 100 spółek w 27 krajach działających w branży spożywczej, motoryzacyjnej, energetycznej, informatycznej i finansowej oraz szeroko pojętego wyposażenia gospodarstwa domowego.

Marka Beko jest obecna w ponad 100 krajach na całym świecie i stanowi trzecią największą markę AGD w Europie. Beko istnieje w Polsce od 1998 roku, a od 2005 i oferuje szeroką gamę sprzętu AGD wolnostojącego i do zabudowy oraz produkty tzw. małego AGD (żelazka, odkurzacze, czajniki, tostery itp.).

Na rynku AGD w Polsce, Beko jest jednym z najkrócej działających dostawców (od roku 1999) i obecnie posiada ok. 14,5% udziału ilościowego w rynku AGD MDA6. W okresie długoterminowym Beko chce być najczęściej wybierana marką, czyli być nr.1 na rynku AGD w Polsce. Strategią marketingową Beko jest oferowanie możliwie najlepszej jakości przy zachowaniu bardzo konkurencyjnych cen.

Beko pełni funkcje dystrybutora Produktów na polski rynek. Sprzedawane Produkty powstają w zakładach należących do Sprzedawców, które znajdują się na ternie Rosji, Turcji, Rumunii, Chin oraz Tajlandii.

 

V.  Informacja o realizowanej strategii podatkowej

 

1. Uwagi wstępne

Strategia podatkowa Spółki jest elementem odpowiedzialności podmiotu w zakresie ponoszenia obciążeń publicznoprawnych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Strategia podatkowa Spółki ukierunkowana jest na rzetelną, prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.

Strategia podatkowa wspiera strategię biznesową oraz odzwierciedla działalność gospodarczą Spółki. Kwestie podatkowe traktowane są przy tym jako zagadnienie odpowiedzialności Spółki. Spółka  ma bowiem świadomość, że płacenie podatków w kwocie i terminie wymaganym przepisami prawa podatkowego jest zwrotem części zysku do społeczeństwa, w którym Spółka funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.

Strategia podatkowa stanowi zbiór zasad obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych Spółki. Strategia podatkowa wspiera proces zarządzania Spółką, w tym ryzykiem  podatkowym wpływając na zapobieganie powstaniu ryzyk podatkowych. Strategia podatkowa Spółki zakłada transparentność i przejrzystość w realizacji zobowiązań publicznoprawnych, z uwzględnieniem potrzeby zachowania bezpieczeństwa podatkowego własnego oraz podmiotów współpracujących.

 

Realizowana przez Spółkę Strategia podatkowa obejmuje w szczególności:

1.    Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie szeroko definiowanego prawa podatkowego związanych z  działalnością Spółki.

2.    Utrzymywanie prawidłowych relacji z organami podatkowymi w oparciu o współpracę.

3.    Zapewnienie spójności przyjętej strategii podatkowej z ogólną strategią gospodarczą Spółki.

4.    Staranność i ostrożność w zarządzaniu ryzykiem podatkowym.

5.    Stosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podatkowego, rozwiązań, w tym ulg w celu ograniczenia kosztów podatkowych prowadzenia działalności, przy jednoczesnym zapewnieniu, że te rozwiązania nie są wykorzystywane do celów, które są sprzeczne z obowiązującym prawem.

 

 

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 

2.1 Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Wdrożony i realizowany w Spółce zespół działań mający na celu prawidłowe wykonywanie funkcji podatkowej, tj. zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych, dotyczy zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Obejmuje on system wdrożonych przez Spółkę mechanizmów wykonywania i  kontroli pod względem prawidłowości realizowania obowiązków podatkowych, w tym w zakresie zapewnienia wiarygodności i kompletności  deklaracji podatkowych, ujawnianych w nich informacji, zgodności z prawem deklarowania i regulowania zobowiązań podatkowych.

Zarządzanie realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie wymaga stosowania procedur (wytycznych, instrukcji), tj. przyjętego sposobu postępowania w Spółce, opisu ustalonego przebiegu procesu wskazującego w szczególności osoby odpowiedzialne, ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności.

Wszelkie decyzje biznesowe Spółki i podejmowane przedsięwzięcia poprzedzone są identyfikacją, oceną i oszacowaniem poziomu ryzyka podatkowego. Spółka ma niski apetyt na ryzyko podatkowe. Każdorazowo dąży do minimalizacji ryzyka i eliminacji obszarów potencjalnych sporów z organami administracji podatkowej. W przypadku kluczowych decyzji biznesowych Spółka korzysta ze wsparcia zewnętrznych doradców oraz możliwości uzgodnień z organami administracji skarbowej, w szczególności w formie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Spółka na bieżąco reaguje na wszelkie zmiany w przepisach prawa podatkowego. Z odpowiednim wyprzedzeniem podejmuje działania niezbędne dla zapewnienia zgodności procesów, procedur i systemów finansowo-księgowych z przepisami prawa oraz terminowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

Na całokształt działań Spółki w ramach realizowanych procesów i procedur składają się w szczególności:

1)   realizacja procesów związanych z wykonywaniem funkcji podatkowej Spółki, w tym przy wykorzystaniu wdrożonych w Spółce Procedur;

2)   kontrola wewnętrzna i zewnętrzna realizacji procesów związanych z wykonywaniem funkcji podatkowej Spółce, w tym audyt wewnętrzny i zewnętrzny, w szczególności przy wykorzystaniu wdrożonych w Spółce Procedur;

3)   zarządzanie ryzykiem podatkowym, w tym przy wykorzystaniu wdrożonych w Spółce Procedur.

 

W zarządzaniu realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego zapewniających ich prawidłowe wykonanie, Spółka realizuje i zarządza w szczególności następującymi procesami:

1)        procesy związane z realizacją operacji finansowych i gospodarczych;

2)        procesy kontroli realizowanych operacji finansowych i gospodarczych;

3)        procesy kontroli kluczowych procesów  realizowanych  w  Spółce, w tym  mechanizmy kontroli dotyczące procesu sprzedaży, zakupów, wynagrodzeń,  środków  trwałych,  zapasów,  transakcji  bankowych,  podmiotów powiązanych;

4)        procesy kontroli stosowanych systemów informatycznych;

5)        realizacja i kontrola realizacji procesów komunikacji w Spółce.

 

Procesy związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie dotyczyły:

1)   podatku dochodowego od osób prawnych;

2)   podatku od towarów i usług;

3)   podatku dochodowego od osób fizycznych;

4)   zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;

5)   podatku od czynności cywilnoprawnych;

6)   cła;

7)   podatków i opłat lokalnych.

 

W zarządzaniu wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie Spółka wdrożyła i stosowała, w szczególności Procedury (w tym takie, które jedynie w ograniczonym zakresie dotyczą realizacji obowiązków podatkowych).

Procedury mające formę dokumentów, podlegają okresowej weryfikacji i aktualizacji. Stanowią dokumenty wewnętrzne Spółki, niepodlegające publikacji na zewnątrz. W Spółce funkcjonują także niesformalizowane (nie mające formy spisanego dokumentu) Procedury, w tym procesy w zakresie kalkulacji podatków oraz procedury weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji obowiązków z zakresu prawa podatkowego ciążących na Spółce. Procesy te obejmują wszystkich pracowników Spółki, także tych którzy nie zajmują się bezpośrednio rozliczeniami podatkowymi ale odpowiadają za realizację zdarzeń gospodarczych zachodzących w Spółce i przekazanie wyczerpujących informacji o charakterze tych zdarzeń oraz związanej z nimi dokumentacji istotnych z punktu widzenia rozliczeń podatkowych Spółki.

Spółka stosowała w szczególności następujące Procedury:

1)        kodeks postępowania wdrożony przez grupę w spółkach grupy,

2)        kodeks etyki wdrożony przez grupę w spółkach grupy,

3)        procedura w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych,

4)        procedura dotycząca zasad dokonywania zakupów,

5)        procedura obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów,

6)        polityka rachunkowości,

7)        procedura sporządzania dokumentacji cen transferowych,

8)        procedura weryfikacji dostawców i klientów na gruncie podatku od towarów i usług (dotyczą weryfikacji dostawców na białej liście, gromadzenia dokumentów na potrzeby sporządzenia deklaracji VAT, postępowania z fakturami wystawianymi do paragonów z NIP, ewidencji przy pomocy kasy i drukarki fiskalnej),

9)        procedura dotycząca podatku u źródła, w tym w zakresie gromadzenia  certyfikatów rezydencji oraz dochowania należytej staranności

 

W ocenie Spółki ww. procedury i procesy pozwalają na efektywne i prawidłowe zmierzenie się z obszarami ryzyka podatkowego i jako takie są adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej przez Spółki działalności. Procedury oraz zasady działania podlegają modyfikacjom pozwalającym dostosować działania Spółki do zmian zachodzących w przepisach prawnych oraz w otoczeniu gospodarczym Spółki. Przyjęte procesy i procedury zapewniają terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi.

 

 

2.2 Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W roku 2021 Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

 

3. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka w 2021 r. wywiązywała się terminowo ze wszystkich dotyczących jej obowiązków podatkowych nałożonych przez przepisy prawa podatkowego, w tym w zakresie: regulowania zobowiązań podatkowych, wypełniania obowiązków deklaratoryjnych oraz informacyjnych.

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, na którym ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka w przewidzianym prawem terminie złożyła roczne zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2021 r.

Spółka, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest również zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Spółka, w ustawowym terminie, składała deklaracje VAT  Jednolite Pliki Kontrolne.

Obowiązki podatkowe Spółki, jako podatnika i płatnika podatków, dotyczyły następujących podatków: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, cła, podatku od nieruchomości, opłat lokalnych.

Deklaracje podatkowe dotyczące rozliczeń podatkowych za 2021 r. zostały złożone przez Spółkę, a wynikające z nich zobowiązania podatkowe – uregulowane. Dotyczy to w szczególności: zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z), informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R).

Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne wobec swoich pracowników. Spółka w ustawowym terminie złożyła do właściwych urzędów skarbowych deklaracje PIT-4R oraz informacje PIT-11.

 

W 2021 r. Spółka nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

 

4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

 

W roku 2021 Spółka dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. Spółka powiązana jest z podmiotami powiązanymi kapitałowo. Były to transakcje:

1) zakup: zakup towarów, usług (usługi transportu, informatyczne, marketingowe, zarządzania);

2) sprzedaż: sprzedaż towarów, usług zarządzania, refakturowania kosztów.

 

Dane w tysiącach PLN

 

Nazwa Spółki

Przychody

Koszty

Zakres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Arcelik A.S.

1 642,00

626 413,00

Arctic

851,00

272 928,00

BEKO Balkans

1 219,00

5,00

BEKO Electrical Appliance

0,00

408,00

BEKO Ukraine LLC

231,00

0,00

BEKO ELECTRONICS ESPANA

8,00

5,00

BEKO France

0,00

31,00

BEKO Italy

130,00

22,00

BEKO LLC

9,00

68 380,00

BEKO Slovakia

21 142,00

7 080,00

BEKO THAI CO. LTD

0,00

8 899,00

Beko Grundig Deutschland GmbH

171,00

6,00

Grundig Intermedia Gmbh

0,00

61,00

Ardutch BV

0,00

463,00

Razem

25 403,00

984 701,00

 

 

 

5. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT

W roku 2021 Spółka nie dokonała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

 

 

6. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach

6.1 Wniosek o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 

6.2 Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

 

 

6.3 Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

6.4 Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747 z późn. zmianami)

Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747 z późn. zmianami).

 

 

7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.