Hvala na povratnim informacijama.
Ovaj prozvod ste upravo dodali na vašu listu želja
Upravo ste uklonili proizvod iz liste želja
Ne možete dodati više na listu želja
Da li sigurno želite da izbrišete svoju listu želja
Nastavi
Možete da poredite samo proizvode iz iste kategorije.
Dodali ste artikal za upoređivanje. Samo tako nastavite!
Artikal je uklonjen iz liste za poređenje.
Lista za poređenje je puna!
Na listi imate samo 1 proizvod. Dodajte još neke proizvode za poređenje.

Da biste se registrovali za poklon, molimo vas da popunite formular ispod.

Molimo vas da u poljima ispod unesete podatke o kupovini ugradne tehnike, i priložite sliku ili skeniranu kopiju računa u predviđenom polju. Ukoliko ste obavili jednu kupovinu koju želite da registrujete, molimo vas da popunite samo polja ispod označena brojem 1. Ukoliko ste obavili više kupovina na koje se odnosi više računa, molimo vas da unesete podatke i u ostala polja (označena sa 2, 3, 4...).

>
>
>
>
>

 

PRAVILA UČEŠĆA U PROMOTIVNOJ AKTIVNOSTI

 

Kompanija Beko Balkans d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 88, Novi Beograd - Beograd, matični broj: 21079146, PIB: 108843842 („Beko“) poklanja male kućne aparate i TV iz Beko ili Grundig asortimana kupcima Beko ugradne tehnike (u daljem tekstu označen kao: „Uređaj“) pod uslovima i u periodu navedenom u ovim Pravilima.

 

1. Uslovi za dobijanje poklona

 

Beko poklanja mali kućni aparat ili Grundig TV kupcu koji je:

 1. kupio Uređaj na teritoriji Srbije u periodu od 01.10.2021. do 31.10.2021. godine, za kupovinu Uređaja iz kategorije ugradne tehnike.
 2. poseduje fiskalni račun (za kupovine u maloprodajnim objektima) ili  potpisan Ugovor o kupovini na daljinu (za kupovine putem Internet prodavnice) o kupljenom Uređaju i kompletno popunjen garantni list sa serijskim brojem Uređaja;
 3. uredno registrovao svoju kupovinu na način i u rokovima predviđenim tačkom 4. ovih Pravila.

Kupac koji kupi Beko ugradnu tehniku u iznosu od 50.000 RSD, moci ce da bira između proizvoda CFM6350I i WKM6226I.

Kupac koji kupi Beko ugradnu tehniku u iznosu od 80.000 RSD, moći će da bira između proizvoda CGM 5202 R i FRL 2942

Kupac koji kupi Beko ugradnu tehniku u iznosu od  120.000 RSD, moći će da bira između proizvoda  CEP 5152 B ili VRT 61814 VR

Kupac koji kupi Beko ugradnu tehniku u iznosu od 160.000 RSD, dobija Grundig TV 32 GDH 5600B.

 

2. Period trajanja promotivne aktivnosti

 

Beko nagrađuje poklonom kupce Uređaja kupljenih u periodu od 01.10.2021. do 31.10.2021. godine. Datum na fiskalnom računu i garantnom listu mora da odgovara periodu trajanja promotivne aktivnosti.

Beko može opozvati promotivnu aktivnost i pre isteka perioda trajanja promotivne aktivnosti bez navođenja posebnih razloga, u kom slučaju će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu www.bekopoklon.rs („Beko web sajt“), čime će se kupci smatrati obaveštenim o opozivu promotivne aktivnosti, bez obaveze obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

Beko zadržava pravo da izmeni i/ili dopuni: pravila i uslove učešća, predmet poklona, period trajanja promotivne aktivnosti i sl. bez navođenja posebnih razloga, tako što će saopštenje biti objavljeno na Beko web sajtu www.bekopoklon.rs, čime će se kupci smatrati obaveštenim o izmenama/dopunama, bez obaveze obaveštavanja svakog registrovanog kupca.

 

3. Potrebna dokumentacija

 

U slučaju opravdane sumnje u verodostojnost dokaza o kupovini Uređaja (upotreba tuđeg fiskalnog računa, upotreba velikog broja računa koja dovodi u sumnju da je lice kupac Uređaja kao i svakog drugog postupanja koje je suprotno uobičajenom ucešću), kupac gubi pravo da registruje kupovinu u svrhu dobijanja poklona - malog kućnog aparata ili Grundig TV, a u slučaju da do registracije dođe, kupac će biti diskvalifikovan, čime gubi pravo na poklon i pored toga što je ispunio ostale uslove registracije kupovine.

 

4. Obavezno registrovanje kupca

 

U cilju ostvarivanja prava na dobijanje poklona, kupac Uređaja je dužan da svoju kupovinu registruje na Beko web sajtu www.bekopoklon.rs najkasnije do 10.11.2021. godine, dok račun mora glasiti najkasnije na datum 31.10.2021.

Kupac registruje, popunjava i upload-uje sledeće podatke i dokumenta:

 • lične podatke kupca (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail), a u slučaju da se za kupovinu obračunava PDV u skladu sa važećim propisima prikuplja i: JMBG i opštinu stanovanja (iz lične karte);
  • podatke o prodajnom mestu na kom je Uređaj kupljen tj. adresi prodavnice;
  • broj fiskalnog računa kupljenog Uređaja;
  • jasno vidljivu fotografiju ili skenirani fiskalni račun kupljenog Uređaja (za kupovine u maloprodajnim objektima) ili skenirani potpisan Ugovor o kupovini na daljinu (za kupovine putem Internet prodavnice);
  • jasno vidljivu fotografiju ili skenirani kompletno popunjen garantni list kupljenog Uređaja. Za kupovine putem Internet prodavnice, kupac je dužan da dostavi jasno vidljivu fotografiju ili skeniran fiskalni račun i garantni list odmah, bez odlaganja, nakon njihovog prijema;

Fotografija/skenirani fiskalni račun ili skeniran potpisan Ugovor o kupovini na daljinu i fotografija/skenirani garantni list moraju biti jasni, sa vidljivim brojem i datumom kupovine, u suprotnom se isti neće smatrati kao validan dokaz o ostvarenoj kupovini.

Beko garantuje da su svi navedeni podaci neophodni radi identifikovanja kupca i sprečavanja eventualnih nepravilnosti i zloupotreba, te da će biti korišćeni samo i isključivo u tu svrhu. Podaci mogu biti korišćeni i u svrhu reklamiranja proizvodnog asortimana, nagradnih akcija, popusta, ponuda i sl. (npr. „newsletter“), što se smatra direktnim marketingom, slanjem e-mail poruka, sms, pisma i drugim elektronskim putem , samo ukoliko kupac na to pristane. Navedenim radnjama podaci o ličnosti kupca neće doći u posed trećih lica, niti će biti zloupotrebljeni na bilo koji drugi način.

U cilju provere i/ili dopune registrovanih podataka, Beko može kontaktirati kupca telefonskim putem, odnosno dostaviti obaveštenja putem registrovanog e-maila. Posebno u slučaju kupovine putem Internet prodavnice, Beko zadržava pravo da kontaktira kupca koji se registrovao, a nije dostavio fotografiju/skeniran fiskalni račun i garantni list odmah nakon njihovog prijema, a najkasnije do 10.11.2021. godine.

Kupac je dužan da pruži sve tražene podatke prilikom registracije kupovine. Samo potpuna registracija svih traženih podataka smatraće se urednom registracijom. U slučaju da kupac koji je Uređaj kupio putem Internet prodavnice a koji je izvršio registraciju, ne dostavi fotografiju/skeniran fiskalni račun i garantni list do 10.11.2021. godine kupac gubi pravo na Beko ili Grundig poklon.

Kupac koji je u periodu trajanja promotivne aktivnosti kupio Uređaj u iznosu propisanom tačkom 1. a), ali se nije registrovao pravilno, uredno i u roku, gubi pravo na poklon.

 

5. Poklon - mali kućni aparat ili Grundig TV

 

Kupac koji je prethodno ispunio sve uslove propisane ovim Pravilima, ostvaruje pravo da dobije na poklon - odgovarajući mali kućni aparat ili TV u skladu sa tačkom 1. ovih Pravila.

Kupac će dobiti na poklon mali kućni aparat ili Grundig TV na adresu navedenu pri registraciji kupca u roku od 30 (trideset) dana od dana uredne registracije. Kupci koji se uredno registruju poslednjeg dana (10.11.2021. godine) dobiće poklon u istom roku tj. najkasnije do 10.12.2021. godine.

U slučaju da poklon pošiljka iz bilo kog razloga bude vraćena, Beko će pokušati da kontaktira kupca putem registrovanog kontakt telefona. U slučaju da Beko stupi u kontakt sa kupcem, Beko će pokušati ponovnu dostavu poklona na registrovanu adresu kupca.

Ukoliko Beko ne uspe da stupi u telefonski kontakt sa kupcem, kupcu ostaje mogućnost da lično preuzme svoj poklon u Beko prostorijama, u roku od 10 dana od dana kada je pošiljka vraćena. Nakon proteka ovog roka, u slučaju da poklon ne preuzme, smatraće se da nije prihvatio poklon i ne može zahtevati da mu se isti naknadno dostavi i/ili preda.

 

6. Obrada podataka o ličnosti

 

U cilju poklanjanja malog kućnog aparata, Beko prikuplja potrebnih podatke o ličnosti kupca – učesnika u predmetnoj promotivnoj aktivnosti u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije (“GDPR”) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti učesnika promotivne aktivnosti i obrazac Pristanka na obradu podataka za svrhe direktnog marketinga možete pronaći na sledećem linku: https://www.beko.com/rs-sr/privacy-policy. Molimo Vas da imate u vidu da se pristanak za potrebe direktnog marketinga (obaveštenja o promocijama, poklonima, akcijama, proizvodnom asortimanu, „newsletter“ i sl) može opozvati u svakom trenutku slanjem e-mail-a na sledeću adresu: support-rs@beko.com.

 

7. Dodatne informacije

 

Za sva pitanja i nedoumice, kupci mogu kontaktirati Beko kontakt centar na telefon: 0800 800 008 svakog radnog dana u periodu od 09 do 17 časova i subotom od 09 do 14 časova, ili putem e-mail adrese: support-rs@beko.com