Cảm ơn phản hồi của bạn
Bạn vừa thêm sản phẩm này vào danh sách mong muốn.
Bạn vừa xóa sản phẩm này khỏi danh sách mong muốn.
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn có chắc chắn muốn xóa bản so sánh của mình không?
Bạn chỉ có thể so sánh các sản phẩm trong cùng một danh mục.
Bạn vừa thêm một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Bạn vừa xóa một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Danh sách so sánh của bạn đã đầy!
Bạn mới chỉ thêm 1 sản phẩm. Vui lòng thêm các sản phẩm khác để so sánh

BEKO WEBSITE COOKIE POLICY

CHÍNH SÁCH COOKIE TRÊN BEKO WEBSITE

This Cookie Policy applies to CÔNG TY TNHH VIETBEKO websites that link to it (collectively, the “Sites”).

Chính sách Cookie này áp dụng cho các website của CÔNG TY TNHH VIETBEKO (gọi chung là “các Trang web” có liên kết đến chính sách này.

We use cookies on the Sites. A cookie is a small file that is downloaded on your device when you access a webpage on the Sites.  The cookie contains information about you and your visit to the Sites.  Cookies are widely used to make websites work, to distinguish unique users, and learn how users interact with the websites.  The table below provides an overview of the cookies we use and why we use them.

Chúng tôi có sử dụng các cookie trên các Trang web. Cookie là một tập tin nhỏ được tải về trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào một trong các Trang web này. Cookie có chứa các thông tin về bạn và trạng thái truy cập của bạn vào các Trang web. Các cookie được sử dụng phổ biến để giúp trang web vận hành, để phân biệt từng người dùng, và để tìm hiểu cách thức tương tác web của người dùng. Bảng bên dưới giới thiệu tổng quát về những cookie được sử dụng và vì sao chúng tôi sử dụng chúng.

Ø  Information we collect by using cookies 

Ø  Những thông tin được chúng tôi thu thập bằng cookie

Cookies, in addition to web beacons and similar technologies we may use, help us understand your activity on the Sites. By using cookies, we collect information about you automatically, such as the type of web browser or mobile device, your operating system, your IP address, the URL of the landing page and the referring website, the time and date of using the Sites, and the search terms used by you to reach the Sites."

Ngoài các web beacon và công nghệ tương tự khác mà chúng tôi có thể sử dụng, cookie giúp chúng tôi hiểu được hoạt động của bạn trên các Trang web. Thông qua các cookie, chúng tôi tự động thu thập thông tin về bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web hoặc thiết bị di động, hệ điều hành, địa chỉ IP của bạn, đường dẫn URL của trang đích landing page và trang trỏ về referring website, ngày và giờ truy cập các Trang web, các từ khóa tìm kiếm mà bạn đã sử dụng để đến được các Trang web.

Ø  Strictly necessary cookies

Ø  Những cookie tối cần thiết

The following cookies are essential for the Sites to function, for example, to secure the Sites or to provide a service you requested.  These are “” (cookies that expire at the end of each user session) and “persistent cookies” (cookies that stay on your device after your session).

Dưới đây là những cookie thiết yếu để các Trang web có thể vận hành, ví dụ như để đảm bảo an toàn cho các Trang web hoặc để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu. Đó là các cookie phiên chạy “session cookies” (cookie sẽ tắt khi người dùng ngưng duyệt web) và các cookie cố định“persistent cookies” (cookie vẫn còn lưu trên thết bị của bạn sau khi bạn ngưng duyệt web).

Cookie name

Tên cookie

Purpose Mục đích

sesID

This cookie is used to identify the user's each unique session on the site and relates the visitor's unique session to server-side data. The cookie will expire at the end of the session (when you close your browser).

Cookie này được dùng để nhận diện phiên truy cập của từng người dùng trên trang web và liên kết phiên truy cập này đến các dữ liệu khía cạnh server. Cookie sẽ tắt khi kết thúc phiên truy cập (khi bạn đóng trình duyệt).

__cfduid

This cookie is assoiated with sites that use CloudFlare for speeding up page load time. According to CloudFlare, it is used to override any security restrictions based on the IP address the visitor is coming from. It does not contain any user identification information.

Cookie này gắn liền với các trang web có sử dụng CloudFlare để tăng tốc độ tải trang. Theo CloudFlare, cookie này sẽ loại bỏ bất kỳ hạn chế an toàn nào được cài đặt trên địa chỉ IP của khách truy cập. Cookie này không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng người dùng nào.

AKA_A2        

This cookie is used for the purpose of facilitating and providing Sites content, optimizing its efficiency. It does not contain specific user data.

Cookie này được sử dụng để cải thiện cung cấp nội dung trên các Trang web và tối ưu hóa hiệu suất nội dung. Cookie này không chứa các dữ liệu người dùng cụ thể nào.

You can disable these cookies by changing the settings of your browser.  Note, however, that if you block the placing and accessing of these strictly necessary cookies, you will not be able to use the Sites or we may not be able to provide the requested service.

Bạn có thể tắt các cookie này bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu chặn những cookie tối cần thiết này, bạn sẽ không thể sử dụng các Trang web hoặc chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Ø  Functionality, Performance and Targeting Cookies

Ø  Các cookie chức năng, hiệu năng và xác định đối tượng

The use of the following cookies enables us to follow users over time to improve the structure of our Sites and provide more relevant content.  The Sites also use third-party cookies for web analytics purposes (e.g., to manage and improve the performance and design of the website.  As these cookies are not essential for our Sites to function, we only set these cookies with your consent.  The Sites use session and persistent cookies for these purposes.

Sử dụng các cookie dưới đây giúp chúng tôi theo dõi người dùng qua thời gian để cải thiện cấu trúc của các Trang web và cung cấp thêm nội dung liên quan. Các Trang web cũng sử dụng các cookie của bên thứ ba cho các mục đích phân tích web (ví dụ để quản lý và cải thiện hiệu suất và thiết kế của trang web. Đây là những cookie không thiết yếu đối với việc vận hành các Trang web nên chỉ được chúng tôi cài đặt khi bạn đồng ý. Các Trang web sử dụng cookie phiên chạy và cookie cố định dành cho các mục đích này.

Cookie name Tên cookie

Purpose Mục đích

Google Analytics

The Sites use Google Analytics in order to track where our visitors come from and what parts of the Sites they use most.  This helps us to make improvements to enhance your experience when using the website.  The Google Analytics cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the website, where visitors have come to the Sites from and the pages they visited.  More info on Google Analytics can be found at https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.

 

Các Trang web sử dụng Google Analytics để xác định khách truy cập đến từ đâu và những phần nào trên Trang web được khách truy cập nhiều nhất. Những thông tin này giúp chúng tôi không ngừng cải thiện Trang web để nâng cao trải nghiệm truy cập của bạn. Các Google Analytics cookie thu thập thông tin ẩn danh, bao gồm số người truy cập vào trang web, nguồn gốc của khách truy cập và các trang mà họ đã truy cập. Thông tin thêm về Google Analytics có thể tìm thấy tại https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.

 

 

Google Tag Manager

This website uses the Google Tag Manager. This service allows website tags to be managed through an interface. The Google Tag Manager only implements tags. This means that no cookies are used and no personal data is collected. The Google Tag Manager triggers other tags, which in turn collect data if necessary. However, the Google Tag Manager does not access this data. If a deactivation has been made at domain or cookie level, it remains valid for all tracking tags if they are implemented with the Google Tag Manager.

Trang web này sử dụng Google Tag Manager. Dịch vụ này cho phép quản lý các thẻ web tag thông qua một giao diện. Google Tag Manager chỉ triển khai các thẻ mà không sử dụng cookie cũng như không thu thập dữ liệu cá nhân. Google Tag Manager có kích hoạt các thẻ khác và các thẻ này có thể thu thập dữ liệu nếu cần. Tuy nhiên, Google Tag Manager sẽ không truy cập vào các dữ liệu này. Nếu một lệnh tắt được thực hiện ở mức miền hoặc cookie, thì tất cả các thẻ theo dõi vẫn hoạt động nếu chúng được triển khai với Google Tag Manager.

IDE

Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

Được Google DoubleClick sử dụng để đăng ký và báo cáo các hành vi của người dùng web sau khi xem hoặc nhấn vào một trong những quảng cáo của nhà quảng cáo nhằm mục đích đo lường hiệu quả quảng cáo và hiển thị quảng cáo phù hợp với người dùng.

Uid

DoubleClick UID cookies are used for serving targeted advertisements that are relevant to users across the web. Targeted advertisements may be displayed to users based on previous visits to a website. These cookies measure the conversion rate of ads presented to the user.

Các DoubleClick UID cookie được sử dụng cho những mẫu quảng cáo mục tiêu và có liên quan đến người sử dụng trên toàn bộ trang web. Các quảng cáo mục tiêu có thể hiển thị cho người dùng dựa vào các lần truy cập web trước của họ. Những cookie này đo lường tỷ lệ chuyển đổi của quảng cáo được hiển thị cho người dùng.

 

__ar_v4

This cookie is associated with the DoubleClick advertising service from Google. It helps with tracking conversion rates for ads.

Cookie này gắn liền với dịch vụ quảng cáo DoubleClick từ Google để giúp theo dõi tỷ lệ chuyển đổi của các quảng cáo.

Facebook

This cookie will help deliver our advertising to people who have already visited our Sites when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook Advertising. More info on Facebook can be found at https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Cookie này giúp hiển thị quảng cáo của chúng tôi đến những ai đã truy cập vào các Trang web của chúng tôi khi đang trên Facebook hoặc trên một nền tảng kỹ thuật số được vận hành bởi Facebook Advertising. Thông tin thêm về Facebook có thể tìm thấy tại https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

_gcl_au

This cookie helps us to understand how a user to our Sites use the Sites by generating analytical data.

Cookie này tạo ra các dữ liệu phân tích để giúp chúng tôi tìm hiểu cách thức người dùng sử dụng các Trang web của chúng tôi khi họ truy cập.

citrix_ns_id_.beko.com_%2F_wlf

 

This cookie is used to perform server-side redirection to reduce the loads on the server. This helps to speed up the loading times of the website.

Cookie này được sử dụng để thực hiện chuyển hướng server nhằm giảm tải trên server. Cookie giúp tăng tốc độ tải trang web.

_hjid

Hotjar cookie. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID.

Hotjar cookie. Cookie này cài đặt mã Hotjar khi khách hàng truy cập lần đầu vào một trang web. Cookie được sử dụng để gắn kết một ID người dùng ngẫu nhiên vào trang web đó trên trình duyệt đó. Cách thức này để đảm bảo rằng hành vi truy cập các lần sau trên cùng trang web sẽ được quy về đúng ID người dùng.

          

_hjIncludedInSample

Hotjar cookie. This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels.  

Hotjar cookie. Cookie phiên chạy này được cài đặt để Hotjar nhận biết liệu khách truy cập có thuộc mẫu được sử dụng để tạo ra các kênh người truy cập hay không.

_hjMinimizedPolls     

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Feedback Poll widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site.

Hotjar cookie. Cookie này được cài đặt khi một khách truy cập thu nhỏ một cửa sổ Bình chọn Phản hồi Feedback Poll. Cookie được sử dụng để giữ cửa sổ này thu nhỏ trong lúc khách lướt trên trang web.   

_hjShownFeedbackMessage              

This cookie is set when a visitor minimizes or completes Incoming Feedback. This is done so that the Incoming Feedback will load as minimized immediately if they navigate to another page where it is set to show.   

Cookie này được cài đặt khi một khách truy cập thu nhỏ hoặc hoàn tất cửa sổ Phản hồi Incoming Feedback. Bằng cách này cửa sổ Phản hồi sẽ tải lên dưới dạng thu nhỏ ngay tức thì nếu khách truy cập chuyển qua một trang khác nơi cửa sổ này được cài đặt để hiển thị.  

mbox

Cookie set by Adobe SiteCatalyst analytics software - used for measuring the performance of page content using A/B split testing

Cookie được phần mềm phân tích Adobe SiteCatalyst cài đặt để đo lường hiệu quả nội dung của trang bằng phương pháp kiểm tra A/B split test.

complianceCookie

This cookie is related to whether a user accepts cookies. If user clicks “Accept / Continue” on the cookie banner at the footer, this cookie is activated.

Cookie này liên kết đến việc một người dùng có chấp nhận các cookie hay không. Nếu người dùng nhấn Chấp nhận/Tiếp tục “Accept/Continue” ở phía dưới cửa sổ thông báo cookie, cookie này sẽ được bật lên.

cache_str

This cookie is used for cache controlling according to user behaviors.

Cookie này được sử dụng để kiểm soát bộ nhớ cache theo hành vi của người dùng.

refUrl

This is cookie related to the URL that refers user to current URL.

Cookie này liên kết đến đường dẫn URL đã dẫn người dùng đến đường dẫn URL hiện tại.

RT

This cookie is used for Sign-in with Linkedin.

Cookie này dùng để đăng nhập Linkedin.

Check

A simple test value used to determine if a visitor supports cookies. Set each time a visitor requests a page.

Một giá trị kiểm tra đơn giản dùng để xác định liệu thiết bị của khách truy cập có hỗ trợ các cookie hay không và được cài đặt mỗi khi khách truy cập yêu cầu vào một trang.

How to Manage Cookies

Cách quản lý các cookie

You can accept or reject cookies. Cookie banner on the website allows you to accept or reject cookies. Essential cookies cannot be rejected as they are strictly necessary to provide you with services. 

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối các cookie. Cửa sổ cookie trên trang web cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối cookie. Bạn không thể từ chối các cookie thiết yếu bởi vì chúng rất cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Cookies can be accepted by clicking “Continue” or rejected by clicking “X” present in the cookie banner on the website. If you choose to reject cookies, you will not be able to experience the full functionality of the website. Once you accept cookies via cookie banner and decided to reject you can set or amend your web browser controls to reject cookies. For more information on how to do this, please consult: https://www.allaboutcookies.org.

Bạn có thể chấp nhận các cookie bằng cách nhấn vào Tiếp tục “Continue” hoặc từ chối bằng cách nhấn vào dấu “X” trong cửa sổ cookie trên trang web. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn sẽ không thể trải nghiệm đầy đủ chức năng của trang web. Khi bạn đã chấp nhận các cookie trên cửa sổ cookie rồi sau đó quyết định từ chối cookie, bạn có thể cài đặt hoặc điều chỉnh các điều khiển trình duyệt web để từ chối. Để biết thêm về cách thực hiện, vui lòng truy cập:  https://www.allaboutcookies.org.

How to Contact Us

Liên hệ với chúng tôi

If you have any questions or comments about this Cookie Policy, please contact us at: cskh@beko.com

This Cookie Policy was last updated on 8 Apr 2020.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp nào về Chính sách Cookie này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ: cskh@beko.com

Chính sách Cookie này được cập nhật ngày 08/04/2020