Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.
Přidali jste produkt na seznam přání.
Odstranili jste produkt ze svého seznamu přání.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Určitě chcete vymazat položky ze seznamu přání?
Porovnávat můžete pouze produkty ze stejné kategorie.
Přidali jste položku na porovnání. Jen tak dál!
Odebrali jste položku z porovnání! Jen tak dál!
Váš seznam pro porovnání je plný!
Přidali jste pouze 1 produkt. Přidejte další produkty pro porovnání.

4 min číst

Instalace vaší nové lednice Beko

Instalace vaší nové lednice Beko
Instalace vaší nové lednice Beko

 

 

Co budete potřebovat

 

Nářadí:

Klíč, šroubovák, vodováha

 

Připojení:

Uzemněné připojení k elektrické síti (bez rozdvojek nebo prodlužovacích kabelů), přívod vody (pouze u některých modelů)

 

Součástky a příslušenství:

Držák na vejce, plastové klíny

 

Náročnost:

Modely nepřipojené na vodu: 1/5

Modely připojené na vodu: 4/5

 

Přibl. doba trvání:

15 minut u modelů nepřipojených na vodu

45 minut u modelů připojených na vodu

 

 

 

Než začnete

 

Instalace spotřebiče může být problematická, a dokonce nebezpečná. Než tedy začnete, přečtěte si následující varování a postupy.

 

 • Než se pustíte do odstraňování starého spotřebiče, zkontrolujte, že je vypnutý hlavní zdroj elektrické energie a přívod vody.
 • Před odstraněním/instalací starého/nového spotřebiče se ujistěte, že je odpojený od hlavního zdroje napětí.
 • Nepřipojujte nový spotřebič do sítě, dokud neodstraníte veškeré vnější obaly a kryty.
 • Nechte novou lednici stát alespoň 4 hodiny po dodání ve svislé poloze, aby se mohl po přepravě ustálit olej v kompresoru.
 • Olej a plyny v chladicím systému jsou hořlavé. Zkontrolujte, zda nebyly během přepravy poškozeny žádné okruhy nebo trubky. Pokud si všimnete poškození těchto součástí, nepřibližujte spotřebič k otevřenému ohni nebo zdrojům tepla a důkladně místnost vyvětrejte. Poté zavolejte kvalifikovanému technikovi.
 • Po doručení spotřebiče zkontrolujte, zdali se během přepravy nepoškodil a že vám byly doručeny všechny správné součástky a příslušenství.
 • Zkontrolujte, že máte k dispozici uzemněnou elektrickou zásuvku chráněnou pojistkou, která odpovídá tabulce s technickými specifikacemi v návodu k použití. Nezapojujte spotřebič do prodlužovacího kabelu nebo rozdvojky a zajistěte, aby nedošlo ke skřípnutí nebo uvíznutí napájecího kabelu.
 • Je-li nutné vyměnit zástrčku, aby pasovala do elektrické zásuvky, zvolte zástrčku s 13A pojistkou.
 • Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama. Zástrčku nikdy neodpojujte taháním za kabel. Vždy uchopte a vytáhněte hlavu zástrčky.
 • Při čištění lednice nikdy nepoužívejte parní čističe. Mohly by způsobit tání ledu v prostoru mrazničky a pára může také způsobit zkrat.
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny ventilační otvory v zadní části spotřebiče volné.

 

 

 

Odstranění starého spotřebiče

 

Zkontrolujte, zda je vypnutý přívod vody (pokud je váš starý spotřebič připojený na vodu) a zda je vypnuté síťové napájení. Pokud je spotřebič připevněný ke kuchyňskému nábytku, odšroubujte všechny patřičné šrouby. Vytáhněte spotřebič ze svého místa. Nezapomeňte, že lednice mohou být těžké, proto buďte při manipulaci s ní opatrní. Abyste si přesun ulehčili, můžete spotřebič naklonit dozadu a podložit jeho přední nohy například kusem starého koberce. Poté můžete koberec vytáhnout i se spotřebičem. Většina lednic má ale v zadní části podstavce kolečka, použijte je tedy, až vytáhnete spotřebič dostatečně daleko, abyste jej mohli na kolečka naklonit.

 

Nyní byste měli mít přístup k zadní části spotřebiče, abyste jej mohli odpojit od přívodu elektřiny a vody (pokud existuje). K povolení přípojky k vodovodnímu řadu možná budete potřebovat klíč nebo kleště. Pod uzávěr přívodu vody umístěte misku, do které zachytíte vytékající vodu. Pokud je v prostoru mrazničky námraza, bude tát několik následujících hodin, proto jí co nejvíce odstraňte. Vyprázdněte také všechny zásobníky vody nebo výrobníky ledu.

 

Řiďte se místními nařízeními o likvidaci starých domácích spotřebičů. Vaše obec může mít k dispozici sběrný dvůr. Pokud se starý spotřebič chystáte odstranit sami, myslete na to, že k jeho zvedání a přesunu budete potřebovat ještě další osobu.

 

 

 

Příprava nového spotřebiče k instalaci

 

Zvažte rozbalení nového spotřebiče před vstupem do domu nebo kuchyně, neboť manévrování a otevírání krabice může být ve stísněných prostorech obtížné. Podél jedné hrany krabice uvidíte řadu velkých svorek. Nejjednodušší je roztrhnout krabici u této hrany. Odstraňte veškerý karton a polystyrén. 

 

Poté odstraňte všechny nálepky, bublinkovou fólii a pásku z vnějších povrchů spotřebiče. Uvnitř najdete dvířka, zásuvky a regály rovněž přichycené páskou, kterou také odstraňte.

 

Poznámka: Pokud má váš spotřebič připojení k vodovodnímu řadu, přečtěte si v průvodci, jak nainstalovat přípojení lednice Beko na vodu.

 

 

 

Instalace nového spotřebiče

 

V jedné ze zásuvek najdete návod k použití, držák na vejce a plastové klíny, které se instalují do zadní části spotřebiče.

 

U některých modelů budete moci rukou připevnit plastové klíny na ventilační panel v zadní části podstavce spotřebiče. Ovšem u některých modelů budete muset vymontovat šrouby pomocí šroubováku a poté použít tyto šrouby k upevnění klínů na místo. Klíny zajišťují, aby byla vzdálenost mezi stěnou a spotřebičem dostatečná z hlediska ventilace, proto je velmi důležité, abyste je upevnili před přesunutím nového spotřebiče na místo.

 

Než zapojíte spotřebič do zásuvky a zapnete přívod elektřiny, počkejte alespoň 4 hodiny, aby se usadil plyn a kapalina v kompresoru. Po uplynutí této doby budete moci spotřebič zapojit do sítě a zapnout.

 

Poté nakloňte lednici dozadu a pomocí koleček v zadní části podstavce jej posuňte na místo. Dejte pozor, abyste nenarušili připojení na vodu nebo nezamotali napájecí kabel. 

 

Jakmile je spotřebič na místě, budete muset seřídit přední nožky a spotřebič vyrovnat. Aby vaše lednice fungovala správně, musí být vyrovnaná a stát na nožkách vyváženě. Zkuste spotřebič rozkývat ze strany na stranu nebo dozadu a dopředu.‌‌Pokud se příliš kymácí, je nerovná podlaha nebo nejsou nožky spotřebiče nastavené.

 

Vyváženost spotřebiče ověřte pomocí vodováhy. Pokud vodováha ukazuje, že spotřebič není v rovině, nahmatejte pod ledničkou její dvě přední nožky. Otáčejte jimi po či proti směru hodinových ručiček, dokud si pevně nesednou na podlahu.

 

Budete muset počkat přibližně 6 hodin, než budete moci do nové lednice naskládat potraviny. Tato doba je potřeba, aby lednice dosáhla nastavené teploty.   

 

 

 

A je to. Právě jste nainstalovali svou novou lednici Beko! Věříme, že vám bude nový spotřebič dobře sloužit.

 

 

Chcete nás raději kontaktovat přímo?