Dziękujemy za opinię.
Produkt został dodany do listy życzeń.
Produkt został usunięty z listy życzeń.
Lista życzeń jest pełna. Usuń produkty, aby dodać więcej.
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Można porównywać produkty tylko z tej samej kategorii.
Dodano element do porównania. Kontynuuj!
Usunięto element z listy porównawczej.
Lista porównawcza jest pełna!
Na liście znajduje się tylko 1 produkt. Dodaj więcej produktów, aby móc je porównać.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
https://www.beko.pl/
z dnia 24 września 2019 roku
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) został wydany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym prowadzonym pod
adresem: https://www.beko.pl/ (dalej także „Serwis”), przez BEKO S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Puławskiej 366, kod pocztowy 02-819, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000078147, REGON: 013222874, NIP: 5252073573, z kapitałem zakładowym 10.000.000,00 zł
wpłaconym w całości (dalej także „BEKO” lub „Spółka”), zasady korzystania z Serwisu, a także
zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
3. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
niebędąca osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność (dalej także
„Użytkownik”).
4. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z
Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek
sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do Serwisu jak i do poszczególnych usług w nim
oferowanych, chyba że do tychże usług zastosowanie mają postanowienia innych umów lub
regulaminów, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
6. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia jego uzyskanie,
utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
7. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu i oferowanych w nim usług w sposób zgodny
z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik
zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Serwisu następujących treści:
a) powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych BEKO lub
innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą
elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w
miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego
oprogramowania,
b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:
a) Usługa informacyjna umożliwiająca przeglądanie i odczytywanie udostępnionych w ramach
Serwisu informacji m.in. odnośnie produktów marki BEKO, działalności Spółki, odnośnie
promocji i innych usług związanych z produktami marki BEKO;
b) Usługa Formularzy Tematycznych:

i. Formularz do zadania pytań – formularz umożliwiający kontaktowanie się ze Spółką i
zadawanie pytań na wybrany przez Użytkownika temat,
Formularz opinii – formularz umożliwiający przedstawienie przez Użytkownika recenzji
używanego przez niego produktu marki BEKO,
Formularz zgłoszenia usterki – formularz umożliwiający dokonanie przez Użytkownika
ii.
iii.

zgłoszenia usterki nabytego przez Użytkownika produktu marki BEKO w oparciu o
gwarancję udzieloną przez BEKO;
Sensitivity: Public
c) Usługa Rejestracji produktu na platformie https://rejestracjaproduktu.pl/beko/darmowa
dedykowana dla zarejestrowanych Użytkowników, umożliwiająca w szczególności: rejestrację
przez Użytkownika nabytych produktów i dotyczącej ich gwarancji, zgłoszenie usterki
produktu, […];
d) Usługa pobierania dokumentów polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi pobieranie
udostępnionych w Serwisie plików, w szczególności kart produktu, instrukcji obsługi, etykiet
energetycznych;
e) Usługa wyszukania instrukcji obsługi polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi wyszukanie
właściwych instrukcji obsługi dla modelu produktu zakupionego przez Użytkownika;
f) Usługa Programator BEKO dostępna na platformie https://programatorbeko.pl/ dedykowana
dla zarejestrowanych Użytkowników umożliwiająca, w szczególności uczestnictwo w
promocjach produktów marki BEKO;
g) Usługa Newsletter - polega na nieodpłatnym dostarczaniu wiadomości elektronicznych z
informacjami o najnowszych produktach związanych z tematyką działania BEKO, zawierające
informacje o charakterze promocyjnym i handlowym;
h) Usługa rejestracji Konta Użytkownika dla platformy https://programatorbeko.pl/ oraz dla
platformy https://rejestracjaproduktu.pl/beko/darmowa, które umożliwiają Użytkownikom
korzystanie z ww. platform;
(dalej także łącznie jako „Usługi”, a w liczbie pojedynczej jako „Usługa”).
2. Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wejścia
Użytkownika na stronę www.beko.pl bądź dowolną podstronę Serwisu i zostaje rozwiązana z
chwilą opuszczenia wszystkich stron Serwisu przez Użytkownika.
3. W przypadku Usług innych aniżeli Usługa Informacyjna, Umowa o świadczenie Usług drogą
elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej Usługi,
zaś rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z danej Usługi, chyba że
Regulamin przewiduje inną chwilę zawarcia lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi drogą
elektroniczną.
4. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są bezpłatnie, przez całą dobę 7 dni w tygodniu, z
wyłączeniem Newsletter’a, który jest przesyłany cyklicznie.
5. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych Usług, celem
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania zmian w Serwisie/Usługach.
6. BEKO stwarza możliwość przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Użytkowników informacji
i materiałów (w tym m.in. zdjęć, tekstów, grafik, danych, materiałów audio-video itp.)
udostępnionych w ramach Serwisu, w szczególności informacji i materiałów o produktach marki
BEKO, stosowanych technologiach, nowościach w ofercie, promocjach, warunkach i zasadach
gwarancji i innych usługach związanych z produktami BEKO.
7. BEKO dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, w szczególności dotyczące
produktów marki BEKO, były aktualne, prawidłowe i rzetelne. Jednakże wszelkie informacje
zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
8. Pomimo dołożenia wszelkich starań Spółka nie może zapewnić wierności barw na fotografiach
prezentowanych w Serwisie, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień
monitora oraz jego rozdzielczości.
9. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji i
materiałów zawartych w Serwisie w dowolnym czasie.
§3 Wymagania techniczne.
1. Korzystanie z Serwisu i Usług świadczonych w ramach Serwisu wymaga spełnienia następujących
wymagań technicznych:
a) Urządzenie z dostępem do Internetu,
b) posiadanie Skrzynki e-mail w celu korzystania z Usług, w których wymagana jest rejestracja,
c) Przeglądarka internetowa,
Sensitivity: Public
d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. W przypadku braku spełnienia wymagań technicznych określonych w ustępie 1 powyżej BEKO
zastrzega, że Serwis i/lub Usługi mogą nie funkcjonować w sposób prawidłowy lub Użytkownik nie
będzie mógł z nich korzystać.
§4 Dane osobowe Użytkownika
1. Korzystanie z niektórych Usług w Serwisie może wymagać podania danych osobowych przez
Użytkownika. Niektóre dane mogą być gromadzone także automatycznie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
BEKO informuje że:
a) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest BEKO S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-
819 Warszawa, ul. Puławska 366 – będąca spółką zależną z Grupy Arçelik A.Ş; bliższe informacje
na temat Grupy można znaleźć na stronie internetowej www.arcelikas.com.
b) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się drogą
elektroniczną na adres e-mail: inspektor.rodo@beko.com.pl lub kierując korespondencję na
wskazany powyżej adres siedziby BEKO.
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, a także w zakresie
wskazanym w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Jeżeli jest to
niezbędne do realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem ze względu
na właściwość świadczonej usługi, mogą być gromadzone także inne dane. Za zgodą Użytkownika
mogą być przetwarzane dla celów badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z
przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez
Usługodawcę inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi
drogą elektroniczną. Obok tego Usługodawca może przetwarzać dane charakteryzujące sposób
korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jak oznaczenia
identyfikujące Użytkownika, oznaczenia identyfikujące zakończenie systemu teleinformatycznego,
z którego korzysta Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie
każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu
przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje na temat
gromadzonych automatycznie danych Użytkowników podczas świadczenia wskazanych w
regulaminie usług, w tym m. in. Usługi przeglądania i odczytywania, pobierania, wyszukiwania,
Usługi informacyjnej określa Polityka cookies dostępna pod adresem
https://www.beko.pl/informacje_o_ciasteczkach.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania postanowień
niniejszego Regulaminu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przetwarzane są następujące
dane:
Usługa rejestracji Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik chce korzystać z funkcjonalności
niektórych określonych poniżej Usług, może zostać poproszony o podanie niezbędnym danych
osobowych umożliwiających rejestrację i utworzenie konta (adres e-mail, hasło). Podanie danych,
w zakresie niezbędnym do utworzenia konta jest dobrowolne, ale konieczne, by konto takie zostało
utworzone. Na tym etapie Użytkownik może także zostać poproszony o zapoznanie się z
konkretnymi regulaminami oraz o potwierdzenie faktu zapoznania się z warunkami świadczenia
Sensitivity: Public
konkretnej usługi i informacjami na temat przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest
dobrowolne, ale konieczne by dokonać rejestracji.
Usługa Formularzy Tematycznych. Jeżeli Użytkownik skorzysta z któregokolwiek z formularzy
tematycznych wówczas poproszony będzie o podanie konkretnych danych osobowych w zakresie
niezbędnym do zrealizowania usługi, np. w przypadku formularza zgłoszenia usterki będą to takie
dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, model urządzenia, nr seryjny,
kategoria urządzenia oraz data jego zakupu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale
jednocześnie jest niezbędne do zrealizowania usługi. Obok danych, których podanie jest
warunkiem koniecznym do zrealizowania usługi, Użytkownik może być poproszony o podanie
dodatkowych swoich danych, które wykorzystujemy do innych celów niż realizacja Usługi
Formularzy Tematycznych. Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne i ich niepodanie nie ma
jakiegokolwiek wpływu na zrealizowanie którejkolwiek z usługi wymienionej powyżej. W każdym
przypadku dane, których podanie jest dobrowolne są wyróżnione od tych, których podanie jest
niezbędne poprzez np. dodanie konkretnego opisu ze wskazaniem celu przetwarzania albo
oznaczenie konkretnego pola formularza odpowiednim znakiem graficznym – tzw. gwiazdką.
Użytkownik w dowolnym momencie może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, których
podanie nie jest obowiązkowe. Może uczynić to, np. kierując konkretną wiadomość na adres email inspektor.rodo@beko.com.pl. Na tym etapie Użytkownik może także zostać poproszony o
zapoznanie się z konkretnymi regulaminami oraz o potwierdzenie faktu zapoznania się z
warunkami świadczenia konkretnej usługi i informacjami na temat przetwarzania danych
osobowych.
Usługa Rejestracji produktu. Jeżeli Użytkownik chce zarejestrować zakupiony produkt na
platformie wówczas zostanie poproszony o podanie konkretnych danych, które są niezbędne do
zrealizowania usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. typ produktu, model i nr seryjny produktu,
data zakupu. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do tego, by usługa
mogła zostać zrealizowana. Obok danych, których podanie jest warunkiem koniecznym do
zrealizowania usługi, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych swoich danych,
które wykorzystujemy do innych celów niż realizacja Usługa Rejestracji produktu. Podanie tych
danych jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie nie ma jakiegokolwiek wpływu na zrealizowanie
Usługi Rejestracji produktu. W każdym przypadku dane, których podanie jest dobrowolne są
wyróżnione od tych, których podanie jest niezbędne poprzez np. dodanie konkretnego opisu ze
wskazaniem celu ich przetwarzania albo oznaczenie konkretnego pola formularza odpowiednim
znakiem graficznym – tzw. gwiazdką. Jako, że usługa ta dedykowana jest dla zarejestrowanych
Użytkowników, na etapie rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych i
akceptację odpowiednich Regulaminów, w których znajdują się także informacje na temat
przetwarzania danych osobowych.
Usługa Programatora BEKO. Korzystając z Usługi Programatora BEKO Użytkownik może być
poproszony o podanie konkretnych danych osobowych, których podanie jest niezbędne, by wziąć
udział w organizowanej promocji, konkursie. Zakres danych, o podanie których Użytkownik zostanie
poproszony każdorazowo uzależniony jest od rodzaju prowadzonej promocji, konkursu itp., a tym
samym ich zakres zawsze będzie ograniczony do danych niezbędnych do przeprowadzenia
konkretnej akcji promocyjnej. Zakres tych danych w każdym przypadku określa regulamin
konkretnej promocji, konkursu, o zapoznanie i akceptację którego Użytkownik zostanie poproszony.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do tego, by wziąć udział w promocji,
Sensitivity: Public
konkursie. Obok danych, których podanie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w
promocji, konkursie Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych swoich danych,
które wykorzystujemy do innych celów niż organizacja i prowadzenie akcji promocyjnych. Podanie
tych danych jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie nie ma jakiegokolwiek wpływu na udział i
przebieg akcji promocyjnej. W każdym przypadku dane, których podanie jest dobrowolne są
wyróżnione od tych, których podanie jest niezbędne poprzez np. dodanie konkretnego opisu ze
wskazaniem celu ich przetwarzania albo oznaczenie konkretnego pola formularza odpowiednim
znakiem graficznym – tzw. gwiazdką. Usługa dedykowana jest dla zarejestrowanych Użytkowników,
konieczna będzie uprzednia rejestracja Użytkownika. Przystępując do konkretnej promocji,
konkursu Użytkownik, jak wskazano powyżej zostanie poproszony o zaakceptowanie jego
regulaminu, w którym m. in. będą znajdowały się także szczegółowe informacje na temat
przetwarzania jego danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych
osobowych i warunków świadczenia tej usługi znajduje się w Regulaminie Serwisu
„programatorbeko.pl”.
Usługa Newsletter. Korzystając z Usługi Newsletter użytkownik zostanie poproszony o podanie
swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia tej usługi, tj. adresu e-mail.
Podanie adresu e-mail jest niezbędne do tego, by usługa ta mogła być świadczona. Użytkownik w
dowolnym momencie może wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości Newsletter. Może
uczynić to na wiele sposobów, np. wysyłając wiadomość e-mail z konkretnym żądaniem
zaprzestania świadczenia tej Usługi na adres e-mail inspektor.rodo@beko.com.pl, rezygnując z
subskrypcji poprzez kliknięcie w link zamieszczony w każdej wiadomość Newsletter, jaką otrzymał.
Rozpatrywanie reklamacji. Dane użytkownika w zakresie wskazanym w treści §6 Regulaminu będą
przetwarzane w zakresie, w jakim będzie to konieczne do rozpatrzenia złożonej reklamacji.
Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania postanowień Regulaminu serwisu internetowego
będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Po jej rozwiązaniu dane mogą być przetwarzane w
celach i przez czas wskazany w dalszej części Regulaminu.
Dane osobowe Użytkownika mogą być także przetwarzane w celu i przez czas niezbędny do
wypełniania określonych obowiązków prawnych, jeżeli do ich wypełnienia zobowiązany jest
Administrator, w szczególności, lecz nie wyłącznie tych o charakterze księgowo-podatkowym, z zakresu
ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadnione interesy
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które uznaje się:
- ustalenie, dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obronę przed takimi roszczeniami;
- prowadzenie analizy i badania rynku, aby umożliwić nam udoskonalenie Serwisu, naszych
produktów i usług,
-przekazywanie ważnych informacji, jak informacji o zmianach na Stronie, aktualizacjach usług;
Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż będzie to konieczne do wypełnienia poszczególnych prawnie
uzasadnionych interesów.
Wszelkie pozostałe dane osobowe, o podanie których Użytkownik może zostać poproszony będą
przetwarzane wyłącznie za uprzednio wyrażoną zgodą Użytkownika i w zakresie i celu określonym w
jej treści oraz do momentu jej wycofania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w dowolnym
Sensitivity: Public
momencie wycofać zgodę, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed jej wycofaniem.
3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą osoby lub podmioty (dostawcy usług lub
partnerzy biznesowi), które wspierają BEKO w realizacji ww. celów przetwarzania, w tym w
szczególności w zakresie dostarczania i obsługi systemów i aplikacji IT wykorzystywanych do
przetwarzania danych osobowych, organizacji i obsługi akcji promocyjnych, obsługi zgłoszeń
gwarancyjnych, firmom doradczym i audytorskim, kancelarii prawnej, podmiotom świadczącym
usługi pocztowe lub kurierskie. BEKO może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym
firmom należącym do Grupy Arçelik, w tym spółce macierzystej Arçelik A.Ş. z siedzibą w Turcji do
wewnętrznych celów biznesowych i zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności strony
www.beko.pl. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być
udostępnione innym podmiotom, w stosunku do których zgoda taka została wyrażona.
4. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazane organom państwowym do
prowadzonych przez te organy postępowań w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
5. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają procesowi, w ramach którego dochodzi do
podejmowania zautomatyzowanej decyzji, która rodziłaby dla Użytkownika skutki prawne lub w
inny sposób wpływała na jego sytuację.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza UE/EOG, w szczególności do spółki
macierzystej BEKO – Arçelik A.Ş z siedzibą w Turcji. Przed przekazaniem danych osobowych
Użytkownika poza obszar EOG, Administrator podejmie kroki w celu zapewnienia, że takie dane
będą objęte takim samym poziomem ochrony, jak na mocy obowiązujących przepisów o ochronie
danych w obszarze EOG. W przypadku przekazywania danych poza EOG BEKO stosuje odpowiednie
zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.
7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i
przesłanek określonych w przepisach art. 15-21 RODO oraz 7 RODO przysługują następujące
prawa:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w przepisach RODO;
d) prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
f) prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
g) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – art. 7
RODO;
Wszelkie żądania związane z realizacją któregokolwiek z praw wymienionych powyżej Użytkownik
powinien kierować drogą elektroniczną na adres inspektor.rodo@beko.com.pl lub kierując żądanie
listem tradycyjnym na adres siedziby Administratora.
h) prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy Użytkownik uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Powyższe postanowienia odnoszące się do przetwarzania danych osobowych należy czytać łącznie z
postanowieniami Polityki prywatności strony: https://www.beko.pl/polityka-prywatnoscioraz Polityki
Cookies: https://www.beko.pl/informacje_o_ciasteczkach, które stanowią integralną część
Regulaminu serwisu internetowego, a także z innymi dokumentami, regulaminami, jeżeli w związku ze
świadczoną usługą, Administrator powołuje się na nie.
Sensitivity: Public
§5 Prawa autorskie i inne prawa na dobrach niematerialnych
1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie (w tym m.in. nazwy, znaki
towarowe, logotypy, kolorystyka, zdjęcia, grafiki, układ witryny, opisy produktów, pliki audio-video
itp.) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu przysługują
BEKO lub podmiotom, z którymi BEKO zawarła stosowne umowy, i są chronione prawami
autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami.
2. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu (w tym z jego zawartości) nie oznacza nabycia
jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów.
3. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego
użytku wyznaczonego przepisami. Poza określonymi prawem przypadkami, zabronione jest
dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody BSH kopiowania,
modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Serwisu (w całości lub
części). Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów
umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody BEKO oraz poza granice dozwolone prawem jest
zabronione.
§6 Reklamacje
1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Strony
Internetowej lub Usług.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej);
b) dokładne określenie przedmiotu reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację.
3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres:
promocjabeko@4-all.pl
5. Zgłoszenia reklamacji będą na bieżąco rozpatrywane przez BEKO w terminie nie dłuższym niż 21
dni od daty otrzymania reklamacji. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które wynikają z
nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych
użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez BEKO.
6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
poczty elektronicznej podany w reklamacji.
§7 Postanowienia końcowe.
1. BEKO ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie. Zmiana taka nie może naruszać praw
nabytych użytkowników, ani przepisów obowiązującego prawa.
2. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na Stronie
Internetowej i będą obowiązywać po upływie 7 dni od momentu ich publikacji na Stronie
Internetowej. Korzystanie przez użytkownika z Strony Internetowej lub Usług po wprowadzeniu
zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisu prawa polskiego.